Imprimă această pagină

Din 1 iunie serviciul SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL este disponibil și pentru persoanele juridice

Din 1 iunie serviciul Spatiul Privat Virtual este disponibil atat pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit cat ºi persoanelor juridice sau entitãþilor fãrã personalitate juridicã prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit. In Monitorul Oficial al României nr. 368/17.05.2017 a fost publicat O.M.F.P. nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanþã intre MFP/organul fiscal central ºi persoanele fizice, persoanele juridice ºi alte entitãþi fãrã personalitate juridicã. Acest act normativ intrã in vigoare la 1 iunie 2017. Serviciile de comunicare electronicã, respectiv, Comunicarea prin “Spaþiul privat virtual” ºi Comunicarea prin serviciul “Buletinul informativ” sunt gratuite ºi disponibile 24 de ore din 24. Persoanele juridice sau alte entitãþi fãrã personalitate juridicã se pot identifica în Spatiul Privat Virtual astfel: a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entitãþii fãrã personalitate juridicã; b) cu certificatul calificat deþinut de persoana fizicã reprezentant legal al persoanei juridice sau al entitãþii fãrã personalitate juridicã; c) cu certificatul calificat deþinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entitãþii fãrã personalitate juridicã; d) cu certificatul calificat deþinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entitãþii fãrã personalitate juridicã. Prin Spatiul Privat Virtual contribuabilii au acces la urmatoarele informatii: ► declaraþii fiscale întocmite de persoana fizicã, persoana juridicã sau altã entitate fãrã personalitate juridicã, potrivit legii; ► cereri adresate de persoana fizicã, persoana juridicã sau altã entitate fãrã personalitate juridicã Ministerului Finanþelor Publice/Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã pentru obþinerea unor informaþii sau documente în legãturã cu situaþia fiscalã personalã, cum ar fi: cerere de informaþii despre contribuþiile de asigurãri sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscalã, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinþe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaþiei fiscale, cereri de audienþã, sesizãri, petiþii, reclamaþii, solicitãri privind informaþiile publice ºi altele asemenea; ► acte administrative fiscale, acte de executare ºi alte acte emise de Ministerul Finanþelor Publice/Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificãri, somaþii ºi altele asemenea; ► documente sau acte emise de Ministerul Finanþelor Publice/Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entitãþi fãrã personalitate juridicã, cum ar fi: certificatul de atestare fiscalã, adeverinþa de venit ºi altele asemenea; ► registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani; ► informaþii referitoare la istoricul acþiunilor; ► informaþii cu privire la obligaþiile de platã ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entitãþi fãrã personalitate juridicã; ► informaþii cu privire la livrãrile/prestãrile ºi achiziþiile efectuate pe teritoriul naþional, conform datelor preluate din declaraþiile informative 394; ► informaþii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înºtiinþãrii contribuabililor în scopul conformãrii voluntare.