unde ajung banii din redeventele pentru ape minerale

unde ajung banii din redeventele pentru ape minerale

Guvernul Ciuca a modificat pe 11 ianuarie 2022 procedura privind încasarea redevenței obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoas. Vezi mai jos toate detaliile. 

Art. 1 (1) Prezenta procedură reglementează, în aplicarea prevederilor art. 307 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modul de plată și încasare a redevenței obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinaţie agricolă.

(2) Prezenta procedură reglementează, în aplicarea prevederilor art. 451 din Legea Minelor nr. 85/2003, modul de plată și încasare a redevenței obținută prin concesionare din activități de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase și a următoarelor resurse la suprafață ale statului:

a) minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice;

b) cărbuni;

c) metale nobile;

d) substanţe nemetalifere;

e) roci magmatice, roci metamorfice, călcare industriale şi de construcţii, dolomită, gresie şi tufuri industriale;

f) argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase;

g) alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie şi diatomită;

h) bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental şi granodiorit ornamental;

i) alabastru ornamental, aragonit ornamental şi siliconite ornamentale;

j) marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin şi tufuri ornamentale.

Art. 2 (1) Redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1), se constituie venit după cum urmează:

a) 40% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;

b) 40% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;

c) 20% la bugetul de stat.

(2) Redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2), se constituie venit după cum urmează:

a) 35% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;

b) 45% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;

c) 20% la bugetul de stat.

(3) În cazul în care exploatarea resurselor la suprafață ale statului se realizează pe raza administrativ-teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale, redevența cuvenită acestora se calculează de către concedent ținând seama de suprafața afectată de exploatare, aparținând fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte.

Art. 3 Concesionarul are obligația să declare, în termenul prevăzut de lege, la organul fiscal central competent, sumele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. c). Sumele înscrise se colectează la bugetul de stat, respectiv se execută silit în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. b) și, după caz, ale alin. (2) lit. a) și lit. b), concesionarul are obligația să depună, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, o declarație fiscală, la fiecare dintre organele fiscale locale de la nivelul unităților administrativ- teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

(2) Odată cu declarația fiscală prevăzută la alin. (1), concesionarul depune un borderou privind distribuirea către bugetele locale a sumelor reprezentând cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. b), respectiv la alin. (2) lit. a) și lit. b), după caz.

(3) Declarația fiscală și borderoul, prevăzute la alin. (2), reprezintă titlu de creanță iar sumele înscrise se colectează la bugetul local al județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz, respectiv se execută silit în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 (1) Plata redevenței se face de către concesionar lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, în funcție de prevederile contractului de concesiune, pentru fiecare din cotele prevăzute la alin. (2) al art.307 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ sau al alin. (2) al art. 451 din Legea Minelor nr. 85/2003, după caz, în conturile  corespunzătoare de venituri ale bugetelor cărora li se cuvin potrivit legii.

(2) Autoritățile executive ale administrației publice locale din unitățile administrativ- teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, au obligația ca, până în data de 20 a lunii în curs, să notifice autoritățile publice care au calitatea de concedent, cu privire la încasarea cotelor din redevență aferente lunii anterioare. Notificarea va include denumirea concesionarului, numărul și data ordinului de plată și suma virată.

Art. 6 (1) Autoritățile publice care au calitatea de concedent au obligația să comunice fiecărei unități administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare, după caz, a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase:

a) lista concesionarilor și datele de contact ale acestora;

b) creanța datorată;

c) numerele de contracte aferente.

(2) Autoritățile executive ale administrației publice locale din unitățile administrativ- teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, au obligația:

a) de a transmite concesionarilor și concedenților conturile în care se plătesc cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. b) și, după caz, alin. (2) lit. a) și lit. b);

b) de a publica conturile prevăzute la lit. a) pe pagina de internet.

(3) Orice modificare apărută cu privire la informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și la alin. (2) lit. a), se comunică de către concedenți, respectiv de către autoritățile executive ale administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției acesteia.

Art. 7 (1) În termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile publice care au calitatea de concedent au obligația să comunice fiecărei unități administrativ- teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) În termen de maximum 15 zile de la îndeplinirea obligației prevăzută la alin. (1), se aplică prevederile art. 6 alin. (2).
(3) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, declarația fiscală prevăzută la art. 3.

(4) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu avizul Ministerului Finanțelor, se aprobă declarația fiscală și borderoul, prevăzute la art. 4 alin. (2), precum și instrucțiunile de completare aferente.

Art. 8 (1) Sumele de bani reprezentând cotele prevăzute de lege aplicate redevențelor aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) declarate și datorate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și stinse atât anterior, cât și ulterior acestei date, se distribuie bugetelor locale, începând cu data de 1 septembrie 2022, prin ordin al ministrului finanțelor, după cum urmează:

a) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1), declarate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j), declarate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și până la data intrării în vigoare a art. 451 din Legea nr. 85/2003;

c) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2), pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j), declarate începând cu data intrării în vigoare a art. 451 din Legea nr. 85/2003 și până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

d) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2), pentru redevențele aferente apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, declarate începând cu data intrării în vigoare a art. 451 din Legea nr. 85/2003 și până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Pentru distribuirea sumelor potrivit alin.(1), în cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), respectiv alin. (2) lit. a) și b), după caz, concesionarul depune un borderou, la organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor datorate de acesta.

(3) Procedura de distribuire a sumelor reprezentând redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, precum și modelul borderoului privind distribuirea către bugetele locale a acestor sume, prevăzut la alin. (2), se aprobă în termen de maxim  30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanțelor.

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework