Cum il pupau in cur comunistii Ploiestiului pe Nicolae Ceausescu

Cum il pupau in cur comunistii Ploiestiului pe Nicolae Ceausescu

Ploiești, noiembrie 1974. În pregătirea congresului PCR care viza realegerea lui Ceaușescu ca președinte și a planului cincinal aferent, în toată țara aveau loc plenare PCR județene, în care - chipurile - se vota dacă și cum se va susține candidatura lui Ceaușescu. În fapt, era doar o jalnică regie, pentru că cine i se impotrivea lui Ceaușescu dispărea în beciurile Securității. Unii oameni au ales să tacă și să rabde. Alții, însă, au ales să profite. Myploiești vă prezintă astăzi un excepțional pupat în cur săvârșit de GHEORGHE OPREA, delegat al organizatiei judetene de partid PCR Prahova, membru in Comitetul Politic Executiv al CC al PCR, membru în Marea Adunare Națională, prim-viceprim-ministru al guvernului.

"Cu profundă emotie şi mindrie patriotică, trăim cu totii, in aceste zile, unul din cele mai înăltătoare evenimente din glorioasa istorie a neamului nostru, eveniment care constituie o piatră de hotar pentru viitorul socialist comunist al patriei, a cărui rezonantă va dăinui multă vreme in conştiinta constructorilor de astăzi şi de mâine ai Romaniei socialiste. Doresc să-mi exprim totala adeziune fată de primul Program unitar, definit pe bună dreptate Carta fundameritală, ideologică şi teoretică a partidului, document programatic de o deosebită valoare ştiintifică şi practică, fată de celelalte documente pe care le dezbatem, care poartă girul contributiei inestimabile a secretarului general al partidului — tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Desluşim in litera şi in spiritul lor inaltul patriotism al celui mai iubit fiu al clasei muncitoare, al poporului nostru, clocotitorul său spirit revolutionar, dinamismul şi gindirea novatoare, internationalismul consecvent, de numele şi de activitatea căruia sint nemijlocit legate toate succesele repurtate in cel mai rodnic deceniu de edificare socialistă a patriei.

Impresionantuf Raport prezentat Congresului de secretarul general partidului mi-a inspirat credinta intimă şi mândria partinică că asist la expunerea unei adevărate sinteze a gândirii intregului popor, a unui document care va imbogăti cu noi şi originale valori patrimoniul nostru ideologic. Amploarea şi multitudinea realizărilor obtinute de oamenii muncii — relevate in mod strălucit în Raportul prezentat — constituie o grăitoare expresie a integrării tot mai puternice a partidului in viata politică, economică şi socială a tării, a afirmării plenare a rolului său de conducător al natiunii, a talentului şt hărniciei poporului nostru, in fruntea căruia se află eminentul său reprezentant — Nicolae Ceauşescu.

In această ordine de idei doresc să-mi reafirm convingerea deplină că hotărirea intregului partid, care exprimă unanimitatea, dragostea şi pretuirea poporului nostru ca tovarăşul Nicolae Ceauşescu să fie reales secretar general al partidului, intruchipează tot ce are mai inăltător partidul comuniştilor din România, tot ce are mai demn, mai măret poporul nostru in istoria sa contemporană, garantia infăptuirii programului de dezvoltare a societătii romăneşti, de afirmare deplină a demnitătii sale nationale in rindul tuturor popoarelor lumii. Mă alătur din toată inima, şi cu adinc respect, glasului partidului, al tuturor oamenilor muncii, indeplinindu-mi prin aceasta o indatorire de onoare fată de propria mea conştiintă, de cetătean al României socialiste, şi ii urez fiului iubit al natiunii, înflăcăratalui militant comunist Nicolae Ceauşescu viată îndelungată, multă putere de muncă spre binele şi prosperitatea patriei noastre.

Realizând o impletire armonioasă a criteriilor eficientei economice cu cele de ordin social şi politic — conceptie pe care o datorăm tovarăşului Nicolae Ceauşescu, promotorul statornic şi inflăcărat al principiilor eticii şi echitătii socialiste in toate sferele vietii sociale — noul plan cincinal asigură o repartitie teritorială cât mai ratională a fortelor de productie, realizânduse preponderenta industriei in toate judetele. O însemnătate deosebită pentru creşterea calitativă a industriei o prezintă orientările care vizează modernizarea structurii acesteia. Ramurile prin excelentă purtătoare ale tehnicii de virf, hotăritoare pentru modernizarea intregii economii nationale, pentru valorificarea superioară a resurselor materiale — constructiile de maşini şi chimia — vor insuma în 1980 aproape jumătate din productia industrială a tării. Una din răspunderile importante ce revin celor ce activează in economie o constituie transpunerea in practică a indicatiei tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind elaborarea, în conditii corespunzătoare, de către intreprinderi, centrale, ministere a programelor pe produse sau grupe de produse şi asigurarea în cadrul acestora a intensificării actiunii de specializare, profilare şi tipizare a produselor şi materialelor. In acest context, este necesar să asigurăm dezvoltarea mai sustinută a sectoarelor rămase în urmă, indeosebi a sectoarelor calde. In dorneniul innoirii permanente a maşinilor, utilajelor şi instalatiilor cu performanțe tehnico-functionale şi economice ridicate, unitătile din ramura constructiilor de maşini trebuie să inlăture cu hotărire deficientele care se mai manifestă, să nu se mai admită, sub nici o formă, asimilarea de noi produse fără a se studia în prealabil, performantele lor în raport cu cele similare, perspectivele de desfacere, tehnologiile folosite, consumurile de materiale şi costurile la care se realizează.

Esential in finalizarea activitătii unei intreprinderi industriale este ritmul in care se realizează productia fizică. Nu trebuie să mai admitem practica unor intreprinderi care realizează planul valoric, dar in acelaşi timp nu indeplinesc planul fizic, pe sortimente, îndeosebi cele destinate cooperării. In ce priveşte folosirea cu randament superior a capacitătilor de productie, gospodărirea cu maximă grijă şi eficientă a maşinilor, utilajelor şi instalatiilor, ministerele şi centralele vor trebui să actioneze cu mai multă hotărire pentru asigurarea exploatării normale, fără avarii și realizarea la timp şi în cele mai bune conditii a reviziilor şi reparatiilor. Trebuie să intronăm o disciplină strictă în acest domeniu, să intocmim programe riguroase de revizii in fiecare Intreprindere, să respectăm intocmai termenele, durata de reparatii, asigurind din timp materialele şi piesele de schimb necesare.

In legătură cu activitatea de investitii. pe bună dreptate am fost criticati in Raport de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu pentru faptul că unele ministere nu chibzuiesc îndeajuns atunci când cer fonduri de investitii, nu analizează cu toată răspunderea posibilitătile de modernizare sau de creştere a productiei capacitătilor existente. Aşa se explică de ce unele intreprinderi au fost dotate cu noi maşini-unelte fără a lua măsuri de utilizare intensivă a celor existente. In mod nejustificat unele institute de proiectare au folosit normative depăşite la proiectarea şi realizarea unor capacităti, care admiteau distante mari intre maşini şi utilaje, înăltimi exagerate, acoperişuri şi pereti ce nu permiteau utilizarea luminii naturale. Pentru asigurarea la timp a utilajelor tehnotogice, tinând seama de faptul că în cincinalul următor peste 50% la sută din echipamentele tehnice se prevede a fi acoperite din productia internă, este necesar ca intreprinderile constructoare de mașini să actioneze cu mai multă energie pentru pregătirea din timp a fabricatiei, organizarea mai bună a productiei, astfel incât utilajele tehnologice să fie livrate pe şantiere la termenele contractate şi de bună calitate. In acest scop este necesar ca şi ministerele beneficiare să definitiveze tehnologiile de fabricatie, să elaboreze din timp studiile tehnico-economice si documentatia tehnică. Pe bună dreptate, secretarul general al partidului caracteriza cincinalul viitor drept cincinalul revolutiei tehnico-ştlintifice, al afirmării largi a cuceririlor ştiintei in toate sectoarele industriei româneşti. Promovarea stiintei si tehnologiei moderne incumbă ministerelor, institutelor de cercetări şi proiectări îndatorirea de a aduce o contributie mai substantială la infăptuirea programelor noastre de dezvoltare prin materializarea mai rapidă a rezultatelor cercetării originale, indeosebi in ce priveşte valorificarea superioară a tuturor resurselor naturale ale tării, descoperirea de noi surse de energie, combustibili şi materii prime, crearea de rioi maşini, utilaje şi perfectionarea tehnologiilor, asigurarea ridicării parametrilor calitativi ai produselor.

Profundele transformări petrecute in ultimul deceniu în viata politică, economică, socială şi culturală a tării și-au pus puternic amprenta şi asupra activitătii internationale desfăşurate de partidul şi statul nostru. Promovarea unor largi relatii de cooperare in cele mai diverse domenii, dezvoltarea schimburilor de valori materiale şi spirituale cu toate tările, indiferent de regimul lor politic, participarea noastră activă la diviziunea internatională a muncii au contribuit la dezvoltarea accelerată şi bilaterală a României socialiste. Principialitatea, spiritul de initiativă ale tării noastre la contributia adusă la solutionarea problemelor cardinale ale contemporaneitătii sunt intruchipate in personalitatea secretarului general al partidului — care şi-a câștigat o binemeritată stimă pe toate meridianele. In incheiere, exprimindu-mi încă dată acordul deplin fată de continuarea proiectelor de Program şi de Directive, fată de ideile de exceptională insemnătate politică cuprinse in Raportul prezentat Congresului de către secretarul general ai partidultd, mă angajez in fata dumneavoastră, iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, că nu voi precupeti nici un efort pentru a-mi indeplini la nivelul inalt sarcinile ce-mi revin in aplicarea prevederilor acestor documente, fiind pătruns in toată fiinta mea de însemnătatea covârşitoare a etapei pe care o străbatem în prezent, de marea responsabilitate istorică a hotărirllor pe care le va adopta Congresul pentru destinele poporului romăn".

La cǎderea guvernului comunist, în 1989, Gheorghe Oprea se afla în vizită oficială în Turcia. A decis să revină în România, unde a fost arestat și judecat pentru activitatea sa în cadrul Partidului Comunist Român.

 

articol susținut de Capsula Timpului

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework